Wojownicy nie pozostawiają złudzeń – Jesteśmy Armią Kukiza! Uchwalono Deklarację Ideową

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 r., uczczone corocznym Marszem w Warszawie, na stale zapisze się złotymi zgłoskami w historii Stowarzyszenia WoJOWnicy’15. Tego dnia w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym uchwalono Deklarację Ideową, traktującą o kierunku, w jakim kroczy W’15.

15052184_1164214417003578_572121595_o

Dokument ten jasno i precyzyjnie sytuuje Stowarzyszenie w szeroko rozumianym Ruchu Kukiza. Szkic, który powstał na bazie antysystemowego postulatu autorstwa Lesława Płonki, nabrał oficjalnych kształtów po konsultacjach całego Zarządu i został udostępniony wszystkim Członkom odpowiednio wcześniej. Treść od początku nie budziła żadnych kontrowersji czy dyskusji, bowiem W’15 od samego początku istnienia deklarowało swoją przynależność do środowiska zwanego Ruchem Kukiza. Tym samym, by uciąć jakiekolwiek spekulacje odnośnie działalności WoJOWników, prezentujemy tekst Deklaracji Ideowej w uchwalonej formie:

„My, Członkowie Stowarzyszenia WoJOWnicy’15, zebrani w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2016 roku, zgodnie uchwalamy niniejszą Deklarację Ideową, którą publikujemy, by jasno i precyzyjnie wskazać etymologię naszej organizacji oraz nakreślić intencje i cel działalności.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Członków W’15 podyktowane są chęcią zmiany obecnej sytuacji społeczno-politycznej i zgodne z naszą wolą. Działania realizowane są wolontaryjne  – nikt nam za to nie płaci, nie prosi, niczego nie nakazuje. Poświęcamy nasze pieniądze i czas, organizując lub wspierając akcje, które uważamy za słuszne i efektywne w walce o obywatelską Polskę.

Stowarzyszenie WoJOWnicy’15 powstało w przeddzień referendum, w gorącym okresie układania list, jako alternatywa dla nieudanego projektu „struktury bez struktur”, i przykład samoorganizacji zwolenników Ruchu Kukiza – WoJOWników.

Od tamtego czasu poświęcaliśmy wszystkie siły, by godnie reprezentować i aktywnie wspierać całe antysystemowe środowisko skupione wokół lidera nowej obywatelskiej siły na polskiej scenie politycznej. Świadomi tego, co udało się osiągnąć, mając w pamięci popełnione błędy, powtarzamy niezmiennie także i dziś, że z dumą uważamy siebie za samodzielny, autonomiczny i niepokorny, ale jednocześnie, z własnej woli i wyboru, najgoręcej wspierający Pawła i głoszone przez Niego idee element Ruchu Kukiza.

Mając na uwadze powyższe deklarujemy wolę i chęć współpracy – wszędzie tam gdzie to możliwe:

  • Z Posłami zrzeszonymi w Klubie Poselskim Kukiz’15 a szczególnie z Posłami będącymi naszymi Członkami Honorowymi z Pawłem Kukizem na czele,

  • Z pozostałymi stowarzyszeniami tworzącymi Ruch Kukiza: Stowarzyszeniem na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15, Stowarzyszeniem Endecja, Stowarzyszeniem Rolników i Konsumentów.

  • Ze środowiskami antysystemowymi, chcącymi realizować głoszone przez nas postulaty i podążać w stronę wytyczonych w statucie celów.

Jednocześnie potępiamy wszelkie działania mogące rzucać negatywne światło na szeroko pojęty Ruch Kukiza, którego czujemy się częścią.

Zjednoczeni w szczerej trosce o dobro naszej Ojczyzny postanowiliśmy walczyć o to, aby realna kontrola nad wszelką władzą każdego szczebla znalazła się w rękach Obywateli. Pozostajemy w przekonaniu, że:

  • Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach parlamentarnych i samorządowych będzie ważnym krokiem zmierzającym do tego celu.

  • Należy zlikwidować lub mocno ograniczyć próg frekwencyjny w referendach, zwłaszcza w referendum ogólnokrajowym a wyniki referendum muszą być wiążące dla władz.

  • Nieskrępowany dostęp do informacji publicznej oraz wszelkie mechanizmy realizujące zasadę transparentności są szczególnie ważnymi narzędziami kontroli władzy.

Jesteśmy dumni z naszej Polski i z jej tradycji, której częścią jest kultywowanie wszelkich wolności obywatelskich a także bardzo ważna dla nas tolerancja, której jednak nie mylimy z akceptacją a poprawność polityczna jest nam obca. Jesteśmy niepokorni i tacy pozostaniemy.”

NWZC uchwaliło również regulaminy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także tekst dotyczący samej Deklaracji. Było to również, a raczej przede wszystkim, spotkanie ludzi, których łączy jeden cel – walka o obywatelską Polskę, opartą na hasłach głoszonych przez Pawła Kukiza – etyce, moralności, oddolności, transparentności i patriotyzmie. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji, które są stałym elementem tego typu spotkań.

Święto 11 listopada zwieńczono udziałem w Marszu Niepodległości, po którym odbyła się zbiórka podpisów. Mimo dotkliwego zimna i opadów śniegu, ulice Warszawy tętniły patriotycznym duchem. WoJOWnicy’15 ramie w ramię z Kukiz’15 nie kończą jednak swojego marszu, który będzie trwał do momentu przekazania władzy zwierzchniej jedynemu suwerenowi – Narodowi – podobnie jak przed 98 laty, Rada Regencyjna oddała ją Józefowi Piłsudskiemu.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych i obecnych zarówno na NWZC Stowarzyszenia WoJOWnicy’15 jak i na Marszu, a także tym, którzy w swoich miejscowościach godnie reprezentowali Ruch Kukiza, uczestnicząc w lokalnych uroczystościach.

Potrafisz Polsko!

Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 11 listopada 2016 r.

Projekt

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wojownicy’15 z dnia 11-11-2016  I. W związku z przyjęciem Deklaracji Ideowej w dniu 11-11-2016r. Walne uchwala co następuje:

1. Publiczne ataki personalne na członków Klubu Poselskiego Kukiz’15 oraz Stowarzyszeń Kukiz’15, Endecja oraz Rolników i Konsumentów uznaje się za niedopuszczalne.

2. W związku z punktem 1 zobowiązuje się Zarząd do traktowania ww. zdarzeń jako działalność na szkodę Stowarzyszenia skutkującego wydaleniem z grona Członków W15.

Wszystkie przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie a ostateczna decyzja podejmowana po wysłuchaniu racji stron.

3. Dodatek od Kuby Perkowskiego – do zredagowania: Walne Zebranie Członków zobowiązuje Zarząd do obrony Członków w razie niesprawiedliwych ataków ze strony organizacji wymienionych w punkcie 1.

4. Ataki uznaje się za publiczne w przypadku rozpowszechniania treści poza ścisłe grono członków W15.

II. Ataki personalne na innych członków W15, w tym zwłaszcza szkalowanie bez podania dowodów lub używanie inwektyw uznaje się za działanie na szkodę stowarzyszenia.