Interpelacja posła Kukiz’15 Sylwestra Chruszcza już na stronie Sejmu!

Interpelacja nr 13248
do ministra sprawiedliwości

w sprawie działań prokuratury dotyczących nieprawidłowości przy przyznawaniu praw najmu do mieszkań komunalnych w Gminie Stepnica

Zgłaszający: Sylwester Chruszcz

Data wpływu: 08-06-2017

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w formie interpelacji poselskiej ponieważ sprawa, którą niniejszym pragnę przedstawić ma istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Stepnica, ich poczucia bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości społecznej. Zatem pomimo, że sprawa dotyczy w istocie kwestii lokalnej uznałem, że doniosłość sprawy kwalifikuje ją do formy interpelacji poselskiej. Tym bardziej, że problem niezgodnego z prawem przyznawania mieszkań komunalnych osobom nieuprawnionym, często spokrewnionym z funkcjonariuszami publicznymi budzi kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców gminy Stepnica, ale w całym kraju, czego dowodem są liczne doniesienia medialne na ten temat.

W latach 2012-2016 gmina Stepnica powiększyła swój zasób mieszkaniowy o 148 nowo wybudowanych mieszkań. Część mieszkań wydzielono w zasobie gminy jako lokale socjalne, większość stanowiły mieszkania komunalne. Inwestycję gmina sfinansowała ze środków własnych w wysokości ponad 20 milionów złotych.

Kontrowersje mieszkańców wzbudził tryb przyznawania mieszkań oraz fakt, że część mieszkań gminnych przyznano osobom spoza gminy, krewnym urzędników i członków Komisji ds. społecznych, która opiniowała wnioski o przydział mieszkań oraz pracownikom urzędu lub jednostek podległych gminie a nawet osobom, które posiadały w momencie składania wniosku tytuł prawny do innego mieszkania i rodzinom, których dochody nie uzasadniały przyznania mieszkania z gminnego zasobu. Jednocześnie odmówiono prawa do najmu mieszkania z gminnego zasobu m.in. rodzinie pogorzelców oraz rodzinie zamieszkującej w budynku, który grozi zawaleniem mimo przysługującego im według uchwały Rady Miejskiej prawa pierwszeństwa.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem gmina tworzy mieszkaniowy zasób w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców, którzy z uwagi na niskie dochody nie są w stanie samodzielnie tej potrzeby zaspokoić.

W związku z coraz liczniejszymi wątpliwościami mieszkańców co do legalności działań organów gminy Stepnica w tej sprawie, dwie mieszkanki w dniu 27 kwietnia 2016 roku złożyły w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez urzędników oraz Radnych Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy przestępstwa w toku procesu przyznawania praw najmu do lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Stepnica w okresie 2012-2016 r.

W powyższym postępowaniu wszczęto śledztwo o czyn z art. 231 i in. Kodeksu karnego, które w dniu 12 maja 2017 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód umorzył mimo dowodów potwierdzających, że w toku przyznawania praw do mieszkań gminnych urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz członkowie Komisji przekroczyli swoje uprawnienia.

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa prokurator bezpodstawnie odmówił statusu pokrzywdzonych wskazanym przez skarżące w zawiadomieniu pogorzelcom oraz rodzinie zamieszkującej w budynku grożącym zawaleniem. Innych poszkodowanych prokurator nie ustalił mimo, że wnioski o przyznanie mieszkania zgłosiło do Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ponad 500 mieszkańców, z których część spełniała kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy, ale mieszkań nie dostała.

Dodatkowo ustalając zakres kompetencji burmistrza i członków komisji w niniejszej sprawie prokurator oparł się na zapisach uchwał Rady Miejskiej, których niezgodność z ustawą o ochronie praw lokatorów ustalono w toku dwóch postępowań nadzorczych wojewody zachodniopomorskiego oraz które Rada Miejska usunęła z uchwały określającej zasady najmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w trybie samokontroli. Prokurator uzasadniając legalność działań władz gminnych rozszerza konstytucyjną definicję wspólnoty samorządowej o osoby pracujące na terenie danej gminy, ustala zakres kompetencji organu władzy publicznej stosując niedozwoloną zasadę nullum crimen sine lege w miejsce zasady legalizmu oraz stwierdza, że urzędnicy i członkowie Komisji działali “w swoim przekonaniu” dla dobra gminy a większość mieszkań przyznano mieszkańcom gminy.

Na postanowienie prokurator zawiadamiające o przestępstwie złożyły w terminie zażalenie. Jednak prowadzący sprawę prokurator zarządzeniem z dnia 30 maja br. odmówił przyjęcia zażalenia jako pochodzącego od osób nieuprawnionych.

Wprowadzając nowelizacją Kodeksu karnego uprawnienie zawiadamiającego do skarżenia postanowień o odmowie wszczęcia postępowania oraz postanowień o umorzeniu postępowania (przy spełnieniu dwóch dodatkowych warunków) ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że celem zmiany art. 306 k.p.k. było poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dokonywania takich czynności. Rezultatem tej zmiany miało być stworzenie możliwości poddania sądowej kontroli realizacji przez prokuratora roli obrońcy dóbr ogólnych, w sytuacji, gdy prowadzi to jednocześnie do naruszenia lub zagrożenia interesów indywidualnych, nie spełniających kryterium bezpośredniości, określonego w art. 49 k.p.k.

Tymczasem w przedłożonej sprawie trudno się oprzeć wrażeniu, że działania Prokuratury nie zmierzają do wyjaśnienia wszystkich okoliczności, ale do korzystnego dla urzędników i członków komisji zamknięcia sprawy w możliwie szybkim terminie i niedopuszczenia do procesu sądowego.

Rodzi to uzasadnioną wątpliwość, czy na poziomie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód rzetelne rozpoznanie tej sprawy będzie w ogóle możliwe. Działania Prokuratury wywołują realną obawę, iż prowadzenie sprawy w ten sposób zmierza wprost do jej zamknięcia uniemożliwiając pociągniecie winnych przekroczenia uprawnień do odpowiedzialności.

Takie działania prokuratury w niniejszej sprawie nie tylko nie zwiększają w mieszkańcach gminy Stepnica poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa, ale utwierdzają ich w przekonaniu, że organy władzy w Polsce na każdym szczeblu mogą swobodnie funkcjonować w poczuciu bezkarności. Dlatego też mieszkańcy gminy Stepnica zgłosili się do mnie z prośbą o interwencję.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy istnieje możliwość przeniesienia postępowania prokuratorskiego do innej prokuratury, w celu zapewnienia absolutnej bezstronności i rzetelności działania organów ścigania w tej sprawie?

2. Czy nie uważa Pan za potrzebne objęcie nadzorem postępowania Prokuratury Krajowej w tej sprawie?

3. Czy mogę liczyć, że prokurator generalny zbada dotychczasowe postępowanie w tej sprawie w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego i przekaże mi poczynione ustalenia?

Z uwagi na znaczenie tej sprawy dla mieszkańców gminy Stepnica zwracam się do Pana z prośbą o dogłębne zbadanie i wyjaśnienie całej tej sprawy.

Z poważaniem,

Sylwester Chruszcz

Poseł na Sejm RP

Źródła:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=121BFAFE&view=5