Komunizm wprowadzali gangsterzy. Do dzisiaj są w instytucjach publicznych

Kilka słów prawdy wypowiedzianych… w Sejmie! Wystąpienie posła Tomasza Jaskóły.
Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 302 i 351) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów) z dnia 30.03.2016 roku.
Odniesienia do tablicy z PCz.