Oficjalny sklep Ruchu Kukiz’15 – Już Działa !

Oficjalny sklep Ruchu Kukiz’15 ma swoją oficjalną stronę www.armiapatriotow.pl

0ecdb5946f7f3b5d955aebc593b67d5e1f7468e4_banner-big-sklep

Informacja o sklepie

Serdecznie zapraszamy też na:

Allegro –http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=43902232

FB –https://www.facebook.com/armiapatriotow15/

Oficjalne  stanowisko  Pawła Kukiza  w  sprawie  prowadzenia  sklepu.

Klub Kukiz’15 nie pobiera subwencji dlatego powstała taka inicjatywa. 50% przychodu ze sklepu będzie przeznaczane na Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15.

Wojownikami wyznaczonymi do prowadzenia sklepu zostali!

11169694_10206413156945718_622172793904431080_o

13925408_288628081506206_6364412453852843458_n
 Regulamin Sklepu :

§ 1. Postanowienia ogólne

 1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Armia Patriotów dostępnego pod adresem http://armiapatriotow.pl/    którego właścicielem jest Firma Handlowo­-Usługowa Łukasz Wolanin  z siedzibą przy al. Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

§ 1. Definicje

 1.      Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Handlowo­-Usługowa Łukasz Wolanin  z siedzibą przy al. Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie  wyszczególniony w § 1 ust. 1.
 2.      Kupujący, Klient, Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spółka cywilna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
 3.      Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy Armia Patriotów dostępny pod adresem http://armiapatriotow.pl/
 4.      Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem http://armiapatriotow.pl/regulamin

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1.      Sklep prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie między innymi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny http://armiapatriotow.pl/
 2.      Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez rejestrację konta użytkownika lub też z poziomu profilu Gość.
 3.      Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po jej dokonaniu tworzone jest indywidualne konto Użytkownika.
 4.      Rejestracja polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego.
 5.      Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie tegoż regulaminu i podanie danych osobowych zaznaczonych w formularzu jako obowiązkowe do wypełnienia.
 6.      W przypadku konsumenta, tj. osoby fizycznej dokonującej w Sklepie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
 7.      Imię i nazwisko,
 8.      Adres zamieszkania (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
 9.      Numer telefonu.
 10.      W przypadku pozostałych podmiotów obowiązkowe do wypełnienia dane obejmują:
 11.      Nazwę firmy,
 12.      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 13.      Adres siedziby (ulica, numer domu bądź mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości),
 14.      Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 15.      Numer telefonu.
 16.      Sklep może w każdej chwili pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 17.      Podczas rejestracji na http://armiapatriotow.pl/ poda dane osobowe niezgodne z prawdą lub niedokładne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 18.      Za pośrednictwem Sklepu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego.
 19.      Dopuścił się innych czynów, które zostaną uznane przez moderatora strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 20.      Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Sklepu.
 21.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 22.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 23.      Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 24.      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 25.      Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).
 26.      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu.
 27.      Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 28.      Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień

 1.      W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową http://armiapatriotow.pl/ dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz zatwierdzić zamówienie.
 2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3.      Wybór towarów zamawianych przez Klienta dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4.      W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5.      Po podaniu niezbędnych danych przez Klienta korzystającego ze Sklepu, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 6.      Przedmiotu zamówienia,
 7.      Podanych przy jego składaniu danych teleadresowych,
 8.      Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
 9.      Wybranej metody płatności,
 10.      Wybranego sposobu dostawy.
 11.      W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści nimniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 12.      Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 13.      Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 14.      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 15.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 16.    W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 10 dni roboczych od daty dokonania zakupu na właściwy rachunek bankowy sklepu, rezerwacja zostanie anulowana.

§ 5. Dostawa

 1.      Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2.      Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską Pocztex, Pocztą Polską lub do Punktu Odbiorów Osobistych po uprzednim umówieniu
 3.      Koszty dostawy towaru realizowanej poprzez firmę kurierską Pocztex48 wynoszą 13,00 zł brutto i tyczą się przesyłki o wadze do 30 kilogramów.
 4.      Koszty dostawy towaru do Punktu Odbiorów Osobistych wynoszą 0,00 zł.
 5.      Termin dostawy produktów wynosi od 1 do maksymalnie 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania do Klienta zamówienia.

§ 6. Ceny towarów i metody płatności

 1.      Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2.      Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zamówienia:

Przelewem na numer konta bankowego: 29 2490 0005 0000 4000 2933 6684

 1.      Gotówką przy odbiorze osobistym w Punkcie Odbiorów Osobistych.

§ 7. Reklamacje w zakresie umowy sprzedaży

 1.      Klientowi przysługuje prawo reklamacji zarówno w kwestii wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2.      Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za wady fizyczne Towaru, przez co należy rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową oraz za wady prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556 i następne).
 3.      W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)    nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)   nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)    nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)   została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1.      Przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem http://armiapatriotow.pl/ . telefonicznie lub drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest niezbędnym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Sporządzenie protokołu nie jest jednak kwalifikatorem decydującym o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep Internetowy.
 2.      Sklep Internetowy http://armiapatriotow.pl/  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:

a)    Imię i nazwisko,

b)   Numer zamówienia,

c)    Opis niezgodności towaru z umową,

d)   Datę zakupu.

 1.      Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) art. 27 konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia:

a)                  otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,

b)                 rejestracji w sklepie – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1.      W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na adres: Rzeszów,ul.Kosynierów 3/5 35-202 Rzeszów woj.Podkarpackie

 

 1.      W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2.      Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
 3.      Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedajacy nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
 4.      Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5.      Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 10. Polityka cookies

 1.      Strona korzysta z plików cookies.
 2.      Pliki cookies to pliki tekstowe w niewielkim rozmiarze zapisywane na dysku w celu utrzymywania sesji Użytkownika, przez co nie musi on na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika oraz hasła, a także umożliwiające tworzenie statystyk oglądalności, wyświetlanie reklam o sprecyzowanej pod Użytkownika treści oraz generowanie internetowych ankiet konsumenckich wraz z zapobieganiem możliwości powtórnego w nich zagłosowania.
 3.      Pliki cookies nie są przeznaczone do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie ingerują w konfigurację jego komputera, jak również w integralność systemu, a także nie służą do instalowania na jego dysku twardym jakichkolwiek programów komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów, trojanów czy innych szkodliwych aplikacji.
 4.      Pliki cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą zostać usunięte przez Użytkownika w dowolnym momencie.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1.      Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.
 2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 sierpnia 2016 r. Postanowienia Regulaminu mają zastosowania do umów zawartych po dniu jego wejścia w życie.