Paweł Kukiz -Komunikat o powstaniu Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 .

Przyjaciele,
powstaje nowe Stowarzyszenie, które da podwaliny naszym strukturom ogólnopolskim oraz przyczyni się do stworzenia Nowej Konstytucji!
Na bazie Stowarzyszenia budowane będą struktury regionalne od poziomu gmin do poziomu centralnego. – Stowarzyszenie na rzecz Nowej Konstytucji “Kukiz’15”
Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych udziałem w budowaniu Polski dla Obywateli, Polski w której poltyk będzie pracownikiem a nie panem Obywatela o aktywny udział w powstającym właśnie Stowarzyszeniu na rzecz Nowej Konstytucji “Kukiz 15”.

Przypominam- NIE JESTEŚMY partią polityczną!

Nie bierzemy (w przeciwieństwie do PO, PiS, SLD, KORWiN, Razem i ZSL) kilkudziesięciomilionowych dotacji partyjnych zabieranych pod przymusem z kieszeni podatników.
Możemy liczyć tylko na siebie.
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia na rzecz Nowej Konstytucji ” Kukiz’15” prosimy o kontakt na mail ruchkukizakontakt@gmail.com

Zamieszczam Statut Stowarzyszenia:

STATUT
Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15
SPIS TREŚCI
Preambuła
Rozdział I – Przepisy ogólne
Rozdział II – Misja, cel, środki działania, udział we władzy publicznej
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
Rozdział V – Krajowe Zgromadzenie Delegatów
Rozdział VI – Zarząd Krajowy
Rozdział VII – Komisja Rewizyjna
Rozdział VIII – Sąd Dyscyplinarny
Rozdział IX – Organy Doradcze
Rozdział X – Oddziały Stowarzyszenia
Rozdział XI – Majątek Stowarzyszenia
PREAMBUŁA
Uznając, iż władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i zamierzając przywrócić obywatelom kontrolę nad państwem, ich losem oraz zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a także doceniając, iż wszystko co w naszym kraju najlepsze wynika z patriotyzmu, pracowitości i innowacyjności Polaków ustanawiamy statut Stowarzyszenia ……………………………. – Polska budzi się z naszymi marzeniami !

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
„Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15” jest stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadzie dobrowolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe osoby uznające słuszność misji i celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie Kukiz’15”
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostało zawiązane na czas nieograniczony.
§ 2
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć „Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”
Statucie – należy przez to rozumieć Statut Stowarzyszenia
Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Krajowe Zgromadzenie Delegatów
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
§ 4
Godło Stowarzyszenia stanowi ………………………………………….Wzór godła stanowi załącznik numer 1 do Statutu.
Odznaką organizacyjną jest wizerunek godła Stowarzyszenia.
§ 5
Flaga Stowarzyszenia ma kształt ……………. i jest ……………………………. Wzór flagi stanowi załącznik numer 2 do Statutu.
§ 6
Hymn Stowarzyszenia stanowi ……………………………… Tekst hymnu stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
§ 7
Godło, flaga, hymn i odznaka Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II
MISJA, CEL, ŚRODKI DZIAŁANIA I UDZIAŁ WE WŁADZY PUBLICZNEJ
§8
Misją Stowarzyszenia jest dążenie do przywrócenia rzeczywistej władzy Narodowi, w szczególności poprzez:
zapewnienia nadrzędności referendum nad władzą publiczną;
wprowadzenie w wyborach do Sejmu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych;
zapewnienie obywatelskiego nadzoru nad działaniem sądów;
wprowadzenie bezpośredniego wyboru Prokuratora Generalnego oraz sędziów szczebla podstawowego;
§9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach patriotyzmu, pracowitości i sprawiedliwości;
propagowanie idei przedsiębiorczości, wolności gospodarczej, swobód obywatelskich oraz polityki regionalnej;
tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego – w tym ruchów;
obywatelskich oraz działań wzmacniających pozycję obywateli w stosunku do polityków, przedstawicieli władz i administracji publicznej oraz instytucji państwa;
propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, postaw obywatelskich oraz aktywności
obywateli w życiu politycznym i gospodarczym kraju oraz kreowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
działanie na rzecz upowszechniania, propagowania wśród społeczeństwa wiedzy na temat typów ordynacji wyborczych obowiązujących w różnych państwach oraz w Polsce w wyborach do Parlamentu, w tym ordynacji większościowej opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze (zwane dalej „JOW”),
promowanie ordynacji większościowej opartej o JOW,
promowanie idei odpowiedzialności posłów przed wyborcami, zmiany charakteru partii politycznych jako organizacji służących obywatelom,
przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w zdobywaniu i
pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich aktywności zawodowej oraz działalności społecznopolitycznej
wspieranie rozwoju obronności i bezpieczeństwa kraju,
działanie na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia oraz krzewienia kultury fizycznej
promowanie dialogu społecznego i włączanie innych organizacji do działań prowadzących do promowania celów Stowarzyszenia określonych w niniejszym Statucie
§10

Realizując misję Stowarzyszenia i dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie w szczególności:

pozyskiwanie środków na działalność związaną z propagowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej idei, wiedzy oraz informacji wskazanych w celach Stowarzyszenia,
organizowanie w całym kraju spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, wykładów, dyskusji i konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służącej realizacji celów statutowych,
organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową w tym zbiórek publicznych,
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia publicznego,
prowadzenie działalności wydawniczej – to jest wydawanie gazetek, czasopism, broszur itp. związanych z celami Stowarzyszenia,
współpracę z wszelkimi osobami, środowiskami naukowymi, instytucjami oraz samorządami terytorialnymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego prowadzenie stron www związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,
informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
przedstawianie właściwym organom władz państwowych i samorządowych postulatów i opinii w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, stowarzyszeniami oraz ruchami społecznymi o podobnych celach działania,
organizowanie w całym kraju imprez masowych, koncertów, imprez sportowych i plenerowych,
prowadzenie działalności gospodarczej oraz innej, zgodnej z prawem, działalności służącej celom Stowarzyszenia,
promowanie oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich działalności społecznej, zawodowej, gospodarczej oraz ich rozwoju osobistym,
kreowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
działalność charytatywną
promocję kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz wspomaganie ich integracji i rozwoju, z uwzględnieniem specyfiki danej miejscowości i regionu.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie ……………………………………………..
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

W szczególności Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności:
……………….. – promocja polskiej przedsiębiorczości i polskich produktów
22.12.Z – wydawanie gazet
22.11.Z – wydawanie książek
22.13.Z – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z – wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z – pozostała działalność wydawnicza
22.21.Z – drukowanie gazet
22.22.Z – działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23.Z – introligatorstwo
22.24.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.25.Z – działalność graficzna pomocnicza
22.31.Z – reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z – reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z – reprodukcja komputerowych nośników informacji
47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
74.13.Z – badania rynku i opinii publicznej
74.81.Z – działalność fotograficzna
74.87.A – działalność związana z organizacją wystaw
80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01. Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (koncerty, imprezy sceniczne, imprezy
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§11
Stowarzyszenie jako obywatelski ruch społeczny może brać udział poprzez swoich członków w sprawowaniu władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarząd Krajowy rekomenduje członków Stowarzyszenia do udziału w sprawowaniu władzy publicznej.
§12
Stowarzyszenie może brać udział w kampaniach wyborczych obejmujących wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, wyborach samorządowych, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz innych istotnych z uwagi na realizację misji i celu Stowarzyszenia.
Decyzję o wzięciu udziału przez Stowarzyszenie w kampaniach wyborczych, o których mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd Krajowy.
§13
Zarząd Krajowy podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez członków Stowarzyszenia kandydujących w wyborach godła, flagi, hymnu oraz odznaki Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§14
Stowarzyszenie zrzesza:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana za przestępstwo umyślne.
Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje na podstawie podpisanej przez niego deklaracji, potwierdzonej rekomendacją co najmniej 2 (dwóch) członków Stowarzyszenia, zatwierdzonej przez Zarząd Krajowy.
Zarząd Krajowy upoważnia jednego lub więcej członków Zarządu Krajowego do podejmowania decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia.
Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

Upoważniony członek Zarządu Krajowego może odmówić przyjęcia kandydata na ekomeczłonka Stowarzyszenia wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego w terminie 30 dni. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub w inny sposób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy w oparciu o złożoną deklarację.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której działalność zostanie uznana za szczególnie istotną dla realizacji misji i celów Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Krajowe Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego.
W uznaniu szczególnych zasług dla realizacji misji i celów Stowarzyszenia, Krajowe Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Krajowego może nadać godność „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”. Godność powyższa może zostać nadana więcej niż jednej osobie.
§15
Członkowie zwyczajni posiadają:
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
prawo zgłaszania postulatów, wniosków i inicjatyw do władz Stowarzyszenia;
prawo noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia,
Członkowie wspierający mają prawo:
uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Kół Terenowych
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu;
uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zgromadzeniu Delegatów
nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:
uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Kół Terenowych
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu;
uczestniczyć z głosem doradczym w Krajowym Zgromadzeniu Delegatów
nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
Osoby, którym nadano godność „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia” mają prawo:
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
zgłaszać postulaty, wnioski i inicjatywy do władz Stowarzyszenia;
uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Kół Terenowych
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczyć jako delegat w Krajowym Zgromadzeniu Delegatów,
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia,
Każdy Członek Stowarzyszenia, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze dysponuje jednym głosem, bez względu na tytuł uczestnictwa w Krajowym Zgromadzeniu Delegatów lub Walnym Zgromadzeniu.
§16
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz stosować się do decyzji władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
strzec godności członka Stowarzyszenia, w szczególności przestrzegać norm etycznych i obyczajowych,
godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
dbać o powierzone mienie Stowarzyszenia,
opłacać regularnie składki członkowskie.
po wyborze do Sejmu lub Senatu przystąpić do Klubu Parlamentarnego, o którym mowa w §27 Statutu.
Osoby, którym nadano godność „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”, członkowie honorowi i członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
wystąpienia ze Stowarzyszenia przez Członka,
wykreślenia z rejestru Członków,
wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia,
śmierci członka.

Wystąpienie winno być zgłoszone przez Członka na piśmie Zarządowi Krajowemu. Jest skuteczne z chwilą otrzymania pisma przez Zarząd Krajowy.
Wykreślenie z rejestru członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Krajowego w razie nie płacenia składek członkowskich przez okres minimum 3 miesięcy.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:
Krajowe Zgromadzenie Delegatów,
Zarząd Krajowy,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Dyscyplinarny
§19
Kadencja Naczelnych Władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
Powołanie Naczelnych Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
Członkiem Naczelnych Władz Stowarzyszenia może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §20 ust. 6 pkt c) Statutu. Łączenie stanowisk w Zarządzenie Krajowym, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Dyscyplinarnym jest niedopuszczalne.
W razie konieczności uzupełnienia Naczelnych Władz Stowarzyszenia w toku kadencji, Władza, której skład wymaga uzupełnienia (wyjąwszy Krajowe Zgromadzenie Delegatów), dokooptuje do swego grona nowych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Rozstrzygnięcia władz Stowarzyszenia mogą mieć formę uchwał lub postanowień. Uchwała może wyrażać również stanowisko Stowarzyszenia w określonej sprawie.
Od rozstrzygnięcia Zarządu Krajowego służy Członkom Stowarzyszenia, których uchwała lub postanowienie bezpośrednio dotyczy, odwołanie do Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi inaczej. Od rozstrzygnięcia Zarządu Oddziału służy Członkom Stowarzyszenia, których ono bezpośrednio dotyczy, odwołanie do Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Rozstrzygnięcia Naczelnych Władz Stowarzyszenia i Władz Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obrad, chyba że Statut stanowi inaczej. Rozstrzygnięcia są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej lub głosowania tajnego zażąda co najmniej 1/4 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w posiedzeniu.

ROZDZIAŁ V
KRAJOWE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
§20
Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Krajowe Zgromadzenie Delegatów zwoływane przez Zarząd Krajowy raz do roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze.
Uchwały Krajowego Zgromadzenia Delegatów wiążą wszystkie Naczelne Władze Stowarzyszenia oraz jego członków.
Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w terminie trzech miesięcy od daty złożenia żądania na wniosek:
Zarządu Krajowego
Komisji Rewizyjnej
jednej dziesiątej członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Delegatów obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.
Delegatami na Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Delegatów są delegaci na ostatnie Krajowe Zgromadzenie Delegatów zwołane w trybie zwyczajnym.
Udział w Krajowym Zgromadzeniu Delegatów z prawem głosu jako delegaci biorą:
Przedstawiciele Członków wybrani przez członków Stowarzyszenia na Walnych Zgromadzeniach w ilości jeden Przedstawiciel Członków na jeden Oddział,
Przedstawicieli Klubu Parlamentarnego, o którym mowa w §27 Statutu wybrani przez Członków Klubu Parlamentarnego, będących Członkami Stowarzyszenia,
osoby, którym nadano tytuł „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”,
członkowie Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego,
Mandat delegata na Krajowe Zgromadzenie Delegatów zachowuje swą ważność na okres pełnej kadencji, tzn. do wyboru delegatów na następne Zgromadzenie.
Osoby wymienione w ust. 6 pkt a), b) i d) muszą mieć opłacone składki członkowskie za miesiąc bezpośrednio poprzedzający ten miesiąc, w którym odbywa się Zgromadzenie.
W Krajowym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd Krajowy goście.
Zawiadomienie o Krajowym Zgromadzeniu Delegatów przesyła Zarząd Krajowy do delegatów i osób wskazanych w ust. 6, przynajmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia.
W zawiadomieniach należy podać miejsce Zgromadzenia, porządek dzienny oraz wezwanie do składania wniosków na Zgromadzenie. Każdemu członkowi Stowarzyszenia służy prawo zgłaszania wniosków na Zgromadzenie. Wnioski powinny być zgłoszone przynajmniej 7 dni przed Krajowym Zgromadzeniem Delegatów, za pośrednictwem Zarządów Oddziałów, bądź bezpośrednio do Zarządu Krajowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
Uchwały Zgromadzenia zapadają większością głosów. Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, a także odwołanie Prezesa Stowarzyszenia następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia musi nastąpić równocześnie z powołaniem nowego Prezesa. Wyłączona jest możliwość odwołania z funkcji delegata na Krajowe Zgromadzenie Delegatów. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa również cel na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
Krajowe Zgromadzenie Delegatów uchwala porządek i regulamin obrad oraz wybiera Przewodniczącego i prezydium Krajowego Zgromadzenia Delegatów.
§ 21
Do kompetencji Krajowego Zgromadzenia Delegatów należy:
wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia i członków Naczelnych Władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie kadencyjnych oraz rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu,
uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
uchwalanie Statutu i jego zmian,
nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały o zakończeniu działalności i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymienionych w Statucie, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD KRAJOWY
§22
Zarząd Krajowy składa się z 9-13 członków oraz Prezesa Stowarzyszenia.
W obradach Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym Prezes Honorowy Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego oraz inne zaproszone przez Zarząd Krajowy osoby.
Zarząd Krajowy wybiera ze swojego grona trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Zarząd Krajowy obraduje co najmniej raz w miesiącu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. Dla ważności Uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Uchwały Zarządu w sprawach rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań, przekraczające kwotę………… zł, wymagają większości 2/3 głosów.
Posiedzenie Zarządu Krajowego zwoływane jest przez Prezesa lub wiceprezesów Zarządu zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Krajowy regulaminem lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Zarządu Krajowego. Członkowie Zarządu Krajowego powinni być zawiadomieniu o wyznaczonym posiedzeniu nie później niż na 14 dni przed terminem,
Zarząd Krajowy może w regulaminie określić podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Krajowego, a także powołać w ramach swego grona komisje problemowe, określać ich skład i zakres działania.
§23
Zarząd Krajowy realizuje cele i zadania Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Krajowymi Zgromadzeniami Delegatów. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami Statutu, Uchwałami oraz Postanowieniami Krajowego Zgromadzenia Delegatów,
Prowadzenie rejestru członków,
uchwalenie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych
zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,
podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
powoływanie i przystępowanie do fundacji, spółek prawa handlowego,
zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Krajowych Zgromadzeń Delegatów,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia lub zawieszenia na czas określony obowiązku uiszczenia składek przez Członka,
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i opinii od Rady Stowarzyszenia,
zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
zapewnienie realizacji uchwał Krajowego Zgromadzenia Delegatów,
powoływanie pełnomocników do realizacji określonych zadań,
delegowanie przedstawicieli do organów fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów,
uchwalanie wzorów deklaracji i legitymacji członkowskich,
podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Dokonywanie wiążącej wykładni Statutu,
Tworzenie i znoszenie oddziałów Stowarzyszenia,
Podejmowanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
Zarząd dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, którzy stanowią administrację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§24
Komisja Rewizyjna podlega bezpośrednio Krajowemu Zgromadzeniu Delegatów. Składa się z 5-7 członków. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Przedmiotem kontroli jest zwłaszcza wykonanie budżetu oraz sprawozdania ogólne i finansowe,
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Krajowego oraz Zarządów Oddziałów. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Naczelnych Władz Stowarzyszenia i Władz Oddziałów oraz stawiać wniosek na Krajowym Zgromadzeniu Delegatów o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu.
Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu Krajowego, Zarządów Oddziałów, a także od członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład jego władz.
Zarząd Krajowy i Zarząd Oddziału obowiązani są do udzielenia wyjaśnień w terminie 15 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 6.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ VIII
SĄD DYSCYPLINARNY
§25
Sąd Dyscyplinarny jest niezawisły w swojej działalności.
Sąd Dyscyplinarny składa się z 5-7 członków. Sąd ten wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Sąd Dyscyplinarny orzeka w trzyosobowych składach wyznaczonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Sąd Dyscyplinarny rozpatruje w drugiej instancji odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich, a także w pierwszej instancji sprawy odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia, wynikłe w związku z pełnieniem funkcji w Naczelnych Władzach Stowarzyszenia. Odwołanie w tych sprawach rozpatruje Sąd Dyscyplinarny orzekający w innym składzie.
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, nie stosowanie się do rozstrzygnięć Naczelnych Władz Stowarzyszenia, za postępowanie w sposób sprzeczny z misją i celami Stowarzyszenia, w razie wykroczenia przez Członka Stowarzyszenia przeciw zasadom współżycia społecznego, a także w wypadku niewypełnienia przez członka wspierającego swoich obowiązków, Sąd Dyscyplinarny ma prawo wymierzyć Członkowi Stowarzyszenia następujące kary:
upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach Członka na okres od 1 do 24 miesięcy,
wykluczenie Członka z szeregów Stowarzyszenia,
W okresie zawieszenia Członek zwyczajny nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.
Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę członkostwa w Naczelnych Władzach Stowarzyszenia.
W razie rażącego naruszenia Statutu lub godności członka Stowarzyszenia, Sąd Dyscyplinarny może pozbawić godności członka honorowego lub „Honorowego Prezesa Stowarzyszenia”
Postępowanie w I instancji przed Sądem Dyscyplinarnym wszczyna się na wniosek. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć Zarząd Krajowy, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna Oddziału, a także Krajowe Zgromadzenie Delegatów.
Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego wydane w drugiej instancji są ostateczne, wykonalne i nie podlegają zaskarżeniu w postępowaniu przed organami Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
ORGANY DORADCZE
RADA STOWARZYSZENIA
§26
Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu Krajowego.
W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą osoby zaproszone przez Zarząd Krajowy oraz Prezesi Oddziałów.
Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz od 1 do 3 Wiceprzewodniczących.
Pracami Rady Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący.
Dla realizacji swoich zadań Rada Stowarzyszenia może powołać zespoły problemowe.
Do zadań Rady Stowarzyszenia należy opiniowanie spraw Stowarzyszenia wskazanych przez Zarząd oraz prowadzenie działań w zakresie promocji i rozwoju Stowarzyszenia.
KLUB PARLAMENTARNY
§27
1. Klub Parlamentarny jest organem doradczym i opiniodawczym Zarządu Krajowego.
2. W skład Klubu Parlamentarnego wchodzą Posłowie i Senatorowie będący członkami Stowarzyszenia.
3. Klub Parlamentarny działa na zasadach określonymi odrębnymi przepisami i regulaminami.
§28
1. Do zadań Klubu Parlamentarnego należy:
a) wspieranie Zarządu Krajowego
b) wybór Przedstawicieli do Krajowego Zgromadzenia Delegatów.

ROZDZIAŁ X
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA
§29
Stowarzyszenie może posiadać Oddziały.
Oddziały Stowarzyszenia realizować mogą cele i zadania Stowarzyszenia na terenie odpowiadającym obszarowo okręgowi wyborczemu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Każdy z tworzonych Oddziałów Stowarzyszenia powinien mieć swoją siedzibę na terenie miejscowości znajdującej się na obszarze okręgu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibę Oddziału określa ustanawiająca go uchwała Zarządu Krajowego.
Władzami Oddziału są:
Walne Zgromadzenie,
Zarząd Oddziału,
Komisja Rewizyjna Oddziału,
Sąd Koleżeński.
§30
Kadencja Władz Oddziału trwa 5 lat,
Powoływanie wszystkich Władz Oddziału odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
W razie konieczności uzupełnienia Władz Oddziału w toku kadencji Władza, której skład wymaga uzupełnienia, dokooptowuje do swego grona nowych członków spośród osób, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§31
Władze Oddziału działają kolegialnie,
Zarządy Oddziałów mogą powoływać Koła Terenowe.
Do powołania Koła Terenowego wymaganych jest pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości Oddziału. Członkowie Koła wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Koła. Każdy członek Stowarzyszenia może być członkiem tylko jednego Koła.
§32
Walne Zgromadzenie, zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne, zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Zarząd Krajowy.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze właściwości Oddziału.
Termin Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek dzienny podaje Zarząd Oddziału lub Zarząd Krajowy do wiadomości członków uprawnionych do wzięcia udziału w obradach nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia sprawozdawcze odbywają się co rok, a sprawozdawczo – wyborcze – co 5 lat.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu 14 dni przez Zarząd Krajowy lub przez Zarząd Oddziału na żądanie Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej, albo też na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału.
Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał niezależnie od liczby Członków zwyczajnych, którzy się stawili.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
uchwalanie wytycznych całokształtu działalności Oddziału,
wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Oddziału, wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybór członków Sądu Koleżeńskiego oraz wybór Przedstawiciela Członków z Oddziału na Krajowe Zgromadzenie Delegatów,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zgromadzenie,
inne czynności przewidziane w Statucie.
§33
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków.
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
Zarząd Oddziału odbywa posiedzenie według potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego i inne zaproszone osoby,
Do ważności uchwał Zarządu Oddziału wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków tego organu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Oddziału,
Zadaniem Zarządu Oddziału jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia na obszarze właściwości Oddziału terenie w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
wykonywanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Krajowego i Walnego Zgromadzenia,
składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu,
powoływanie i znoszenie Kół Terenowych oraz komisji roboczych do określonych spraw, systematyczne analizowanie ich działalności,
dysponowanie posiadanym majątkiem,
prowadzenie obowiązującej dokumentacji finansowo – księgowej Oddziału,
uchwalanie rocznych preliminarzy Oddziału,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia i jego obsługa.
inne czynności przewidziane w Statucie
§34
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków,
Komisja Rewizyjna Oddziału działa na zasadach przewidzianych dla Komisji Rewizyjnej.
§35
Sąd koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
Sąd Koleżeński działa na zasadach przewidzianych dla Sądu Dyscyplinarnego, w szczególności określonych w §25 ust. 4, przy czym orzeka w zespołach trzyosobowych wyznaczonych przez przewodniczącego,
Sąd Koleżeński rozpatruje w I instancji sprawy na wniosek Naczelnych Władz Stowarzyszenia, Władz Oddziału lub członków Stowarzyszenia oraz sprawy odpowiedzialności organizacyjnej wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach Oddziału.
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, które mają formę postanowień, służy odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, który orzekł w sprawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

ROZDZIAŁ XI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 36
Dla realizowania swoich celów i zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek, który tworzy się z następujących źródeł:
składki członkowskie,
dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny,
dochody z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej,
Szczegółowe zasady dysponowania majątkiem przez Stowarzyszenie może regulować instrukcja finansowo-księgowa wydana w tym celu przez Zarząd Krajowy.
Dla zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania mieniem, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są – w Zarządzie Krajowym – Prezes Stowarzyszenia jednoosobowo oraz każdy z wiceprezesów Stowarzyszenia łącznie z innym członkiem zarządu.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego Władz, organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie Władz, organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
załącznik numer 1
do Statutu Stowarzyszenia ……………………….
GODŁO
załącznik numer 2
do Statutu Stowarzyszenia ……………………….
FLAGA
załącznik numer 3
do Statutu Stowarzyszenia ……………………….

Paweł Kukiz

Kukiz-Paweł_Wojownicy15_Ruch