Czy w Polsce Ludowej istniała idea JOW i czy Konstytucja z 1997 roku jest ważna?

W Polsce politycy zapewnili sobie wybieralność i bezkarność m.in. w Konstytucji z 1997 roku, która została przyjęta zgodnie z prawem w drodze referendum w 1997 roku. Za nową Konstytucją opowiedziała się mniej niż ¼ obywateli uprawnionych do głosowania – frekwencja wyniosła 42,86%!!!!

Mniej niż 25% obywateli było za nową Konstytucją w 1997 roku

Podjęta przez Sejm sama Ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. w art. 9, ust. 1 stanowiła, iż referendum w sprawie istotnej dla państwa jest wiążące, gdy bierze w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania poza referendum konstytucyjnym!

Frekwencja w 1997 roku wyniosła 42,86%, za przyjęciem Konstytucji opowiedziało się 53,45% głosujących – więc nawet nie jest to 1/4 głosów wszystkich osób uprawnionych do głosowania w 1997 roku!

Zgodnie z Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja jako dokument najwyższej rangi,  w związku z nadrzędnością ustaw konstytucyjnych nad zwykłymi ustawami, zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe miała być przyjęta w referendum niezależnie od frekwencji- oczywiście na TAK musiała być ponad połowa obywateli. 

Ważność referendum stwierdziło orzeczenie Sądu Najwyższego – Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 15 lipca 1997 r. (sygn. III SW 435/97)

Konstytucja ta, dotychczas z dwiema nowelizacjami i ze sprostowaniem, obowiązuje do dziś.

Zabezpieczone interesy Posłów w Konstytucji

Art. 104. 

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

Art. 105.
1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją
działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie
jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada
wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być
pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł
nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

Idea Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Polsce Ludowej?

 

W PRL w pierwszej wersji Konstytucji ustalono jednolitą normę przedstawicielską – w okręgach wyborczych na początku miał być wybierany 1 poseł na 60 tys. mieszkańców – kwotę uznano, za mało praktyczną i ustalono, że w Sejmie zasiadać będzie 460 posłów – czyli tylu ilu zasiada w Sejmie do dziś.

W PRL zerwano z zasadą mandatu wolnego, do którego powrócono w Konstytucji z 1997 roku.  Konstytucja PRL z 1952 roku wprowadziła zasadę mandatu imperatywnego, określonego w art. 2 ust 2 – „ Przedstawiciele ludu w Sejmie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rad narodowych są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami i mogą być przez nich odwoływani”. 

W PRL ideologicznie zerwano z zasadą proporcjonalności. Były partie ale obowiązywało czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze. Nie istniała obowiązująca dziś zasada proporcjonalności, czyli że każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.

Poseł z mandatem wolnym czy zawodowym?

Po wprowadzonych w 1997 roku postkomunistycznych zmianach poseł otrzymywał mandat wolny, po to aby był uniwersalny – działał dla dobra Narodu a nie tylko swoich wyborców, był niezależny – od instrukcji swoich wyborców, organizacji i był nieodwołalny – przez swoich wyborców.

Dzięki temu dziś, niby głosujemy na ludzi z list ale głosy idą na partie, do Sejmu dostają się posłowie znajdujący się na pierwszych miejscach na listach. Partie otrzymują ilość mandatów dla swoich posłów w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów. Posłowie otrzymują więc mandaty zawodowe, czyli reprezentują interes partii, są niezależni od wyborców i nieodwołalni przez całą kadencję.

Podsumowując – czyli zarówno w PRL jak i dziś wyborcy nie mają nic do gadania. 

Ruch Kukiza chce przywrócenia Polski obywatelom i polityków odpowiedzialnych przed swoimi wyborcami i nie jest to tylko ideologia i mit.

Misją Stowarzyszenia jest dążenie do przywrócenia rzeczywistej władzy Narodowi, w szczególności poprzez:

1. zapewnienia nadrzędności referendum nad władzą publiczną;
2. wprowadzenie w wyborach do Sejmu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (zwanych dalej JOW);
3. zapewnienie obywatelskiego nadzoru nad działaniem sądów;
4. wprowadzenie bezpośredniego wyboru Prokuratora Generalnego oraz sędziów szczebla podstawowego;
5. doprowadzenie do uchwalenia nowej Konstytucji