„Zmiana zasad odpowiedzialności za wykroczenia osób objętych immunitetami”

Z dniem dzisiejszym (27.11.) zaczynają obowiązywać wprowadzone nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności osób  objętych immunitetami  za popełnione wykroczenia, o których mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094).

Zmiany dotyczą wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Nowe przepisy będą też dotyczyły odpowiedzialności Prokuratora Generalnego za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

Zmiany te wprowadza Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku „o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych”.

 

Zgodnie z nowymi przepisami za zgodą osób objętych immunitetami w przypadku popełnienia przez nich wykroczenia opisanego w rozdziale XI Kodeksu Wykroczeń policjant będzie mógł ukarać te osoby mandatem karnym.

asp. Grzegorz Kuźnicki | KPP Gostynin